NL EN

Case: Strategieontwikkeling

06/08/2020

Charlotte Brouwers

De uitdaging 

Naar aanleiding van de opmaak van meerjarenplannen bleek uit de evaluatie van de vorige legislatuur dat de realisatiegraad te laag lagminder dan 60%. Een andere aanpak was nodig. 

De organisatie 

Dit lokaal bestuur van +13.000 inwoners had een rijke traditie in het opmaken van strategische plannen over beleidsgrenzen heen maar slaagde er niet in de realisatiegraad te verbeteren. 

De aanpak

Om inzicht te verwerven in de drivers van de realisatiegraad werd het vorige meerjarenplan in detail geanalyseerd. Uit die analyse bleek dat de graad van concretisering - en bijgevolg de kwantificering van de resultaten - te weinig was om eenduidig linken te leggen tussen de beoogde doelen en de daartoe te nemen initiatieven. 

In een volgende stap werden de toegewezen budgetten geanalyseerd, in functie van de verwachtingen. Hieruit bleek dat de correlatie tussen de budgetten en genomen initiatieven eerder laag lag. Tevens werd geen rekening gehouden met het genereren van een (maatschappelijke) return op het geïnvesteerde kapitaal. 

Ten slotte werd op basis van de omgevingsanalyse een onderzoek gevoerd naar de statistische samenhang tussen de omgevingsparameters en de in het verleden gemaakte keuzes. Aan de hand van de Porter diamond werd deze analyse uitgediept om strategische hefbomen te onderkennen. Ook hier bleek de samenhang laag. 

Op basis van de analyse werden beleidsdomeinen geclusterd, vanuit de onderliggende, overlappende drivers. Van daaruit werden simulaties gedaan om de hefbomen per domein te detecteren. Dit werd doorvertaald naar specifieke hypothesen per domein. Dit was de basis voor de doelstellingen. Deze werden vervolgens aan de hand van causale modellen doorvertaald naar specifieke acties waar effectiviteitsindicatoren voor werden opgezet. 

De resultaten 

Op basis van de analyses en simulaties werd het aantal doelstellingen verminderd van 64 naar 9. Dit zorgde voor duidelijke verantwoordelijkheden per doelstelling. Het opzetten van het causaal model liet toe om de initiële budgetten met meer dan 10% terug te dringen en de kans op slagen van de acties met meer dan 50% te verhogen. Dit zorgde er tevens voor dat de concretisering en kwantificering van meten sterk toenam. Ten slotte zorgde de granulariteit van de acties voor een duidelijkere planning en een betere verdeling van de acties over de jaren. 

Stelt u zich vragen over de slaagkansen van uw meerjarenplan post covid-19 en wilt u weten welke strategische keuzes u naar de toekomst toe best bijstuurt? Neem dan vandaag nog contact met ons op via info@moniquetandcompany.com of op 011 41 71 81.