Deze algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van Moniquet & Company met als rechtspersoon V.L.S. CONSULT bv (0635.483.127), hierna verder genoemd Moniquet & Company, tenzij in bijkomende overeenkomsten anders bepaald.

 1. Moniquet & Company zal alle gegevens die zij verwerft bij de uitoefening van deze overeenkomst strikt persoonlijk en discreet behandelen en overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving.
 2. Moniquet & Company verbindt zich ertoe alle zorgen te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht.
 3. Moniquet & Company is ertoe gehouden de termijnen en deadlines te eerbiedigen die in de overeenkomst worden opgesteld op voorwaarde dat de cliënt haar de nodige documenten, databases en alle noodzakelijke inlichtingen bezorgt binnen de afgesproken termijnen, en op voorwaarde dat de beschikbaarheid van de betrokken medewerkers dit toelaat.
 4. De diensten van Moniquet & Company worden enkel verstrekt voor het overeengekomen gebruik. De cliënt mag deze niet, noch geheel noch gedeeltelijk ter beschikking stellen, doorverkopen, verhuren of proberen te herverkopen of verhuren, aan eender welke derde partij, tegen eender welke vergoeding. Alle modellen en raamwerken zijn eigendom van Moniquet & Company en mogen onder geen enkel beding zonder expliciete schriftelijke toestemming van Moniquet & Company worden verspreid, doorverkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld aan eender welke derde partij. Overtreding hiervan opent de mogelijkheid tot schadevergoeding.
 5. De gegevens en informatie die Moniquet & Company voor de cliënt vergaart, zijn eigendom van de cliënt en worden aan de cliënt overgedragen op diens vraag, volgens een regelmaat die wordt afgesproken bij de aanvang van de opdracht. Moniquet & Company zal de vergaarde gegevens en informatie, conform artikel 1 van huidige algemene voorwaarden, confidentieel bewaren (o.m. d.m.v. beperkte en beveiligde toegang) en behandelen. De vergaarde gegevens en informatie zullen onder geen beding door Moniquet & Company voor andere doeleinden aangewend worden dan deze bepaald voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst.
 6. In alle gevallen van annulering door de cliënt vooraleer de opdracht werd aangevat, zal er een vergoeding verschuldigd zijn van 25% van de globale prijs zoals opgenomen in de inhoudelijke overeenkomst. Indien de cliënt op dat moment reeds het voorschot van 50% betaalde, zal Moniquet & Company de helft van het reeds betaalde voorschot terugbetalen.
 7. In geval van aantoonbare ernstige wanprestatie, dewelke Moniquet & Company niet herstelt binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, heeft de cliënt het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten dan wel te schorsen tot Moniquet & Company zijn contractuele verplichtingen nakomt. De stopzetting dan wel schorsing dient eveneens te gebeuren door middel van het verzenden van een aangetekend schrijven. In voorkomend geval zal een afrekening gemaakt worden van de gepresteerde mandagen.
 8. Moniquet & Company behoudt zich het recht voor te allen tijde de samenwerking stop te kunnen zetten mits gegronde deontologische, ethische of morele redenen die niet in overeenstemming kunnen gebracht worden met haar interne bedrijfswaarden en deontologische gedragscode. In voorkomend geval zal er een afrekening plaatsvinden pro rata van de verstreken tijd voorzien voor de opdracht.
 9. De cliënt verbindt zich ertoe direct noch indirect werknemers of ex-werknemers (onder ex-werknemers wordt verstaan een gewezen medewerker die Moniquet & Company sedert minder dan 12 maanden heeft verlaten) van Moniquet & Company af te werven, en is zowel geldig voor medewerkers die rechtstreeks in dienstverband van Moniquet & Company werk(t)en, als medewerkers die via andere verloningspartners tewerkgesteld worden/werden (interim, VDAB...). In geval van inbreuk op deze clausule zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 24 maanden brutoloon van de werknemer of de ex-werknemer, zoals de laatste maal is betaald door Moniquet & Company of diens verloningspartners.
 10. De cliënt geeft mits expliciete, schriftelijke toestemming zijn akkoord dat het logo en de bedrijfsnaam van de cliënt kan opgenomen worden bij de referenties van Moniquet & Company op voorwaarde dat de specifieke geheimhoudingsclausules en discretieplicht uit deze overeenkomst niet geschonden worden.
 11. Moniquet & Company kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die de cliënt leidt door een zware fout, bedrog dan wel herhaalde lichte fout van haar medewerkers, indien deze fout gebeurd is binnen het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.
 12. Moniquet & Company behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zal de cliënt hiervan tijdig op de hoogte stellen. De cliënt kan desgevallend een (digitale) kopij van de meest recente algemene voorwaarden verkrijgen. Bij gebrek aan expliciete vraag of weigering gaat Moniquet & Company ervan uit dat de cliënt akkoord is met de gewijzigde algemene voorwaarden.
 13. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 kalenderdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
 14. Facturen zijn contant betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de factuur op de vervaldag zal, indien geen schriftelijk protest werd aangetekend, het factuurbedrag worden verhoogd met 15% als schadevergoeding, met een minimum van 150 euro. Ook is ervan rechtswege en zonder ingebrekestelling de op dat moment geldende maximale wettelijke intrestvoet van toepassing op het openstaande saldo verschuldigd tot op de dag der volledige betaling, zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. Indien het voorschot van 50% niet tijdig werd betaald en de opdracht reeds werd aangevat, wordt deze onmiddellijk stopgezet. Indien de opdracht nog niet werd aangevat, zal niet worden gestart alvorens de factuur is voldaan.

Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht. De rechtbanken van Leuven zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.