Terug naar inzichten

Tal van private equity mastodonten geven aan lagere returns te verwachten, zo schreef the Financial Times op 8 juni 2024. Na jaren van hoge multiples en hoge returns, is de verwachting dat de opbrengsten lager zullen zijn. Ook in de recent verschenen Vlerick M&A Monitor, die de cijfers voor de Belgische M&A markt jaarlijks in kaart brengt, zien we een licht dalende trend in de gehanteerde multiples. Het lijkt er dus op dat verkopende partijen minder voor hun bedrijf zullen mogen verwachten. Maar is dat wel zo?

Een eerste belangrijke nuance is de hoogte van EBITDA als graadmeter voor de hoogte van de multiple. Hoe hoger EBITDA, hoe hoger de multiple, zo toont de Vlerick Monitor al jaren aan. Er zit dus een multiplicatoreffect op hogere EBITDA. Al te vaak zien we bedrijven die dit cijfer bewust laag houden, vaak ingegeven door fiscale optimalisatie. Wanneer diezelfde bedrijven bij een verkoop de cijfers gaan oppoetsen, kijken investeerders hier maar al te gemakkelijk door. Dit leidt vaak tot grote teleurstellingen bij onderhandelingen. Eén waarheidsgetrouw cijfer rapporteren én bewust sturen op EBITDA kan dus al helpen om markttendensen van lagere returns tegen te gaan.

Daarnaast merken we dat een ijking met het gemiddelde meestal geen goed idee is. Benchmarks zijn nuttig als startpunt, maar houden per definitie regressie naar het gemiddelde in. Door dit als streefdoel te nemen, convergeert iedereen die plannen heeft om te verkopen naar de normen die de markt dicteert. Wanneer de gemiddelden dalen, daalt de benchmark en bijgevolg de verwachte return. Zelf voldoende ambitieuze doelen durven stellen is daarom uiterst belangrijk.

Ten slotte stellen we vast dat de markt vaak minder dicteert dan we graag geloven. In ons werk met cliënten ontdekken we regelmatig verdoken groeiers en verdoken groeimotoren die alle marktwetten tarten. Vaak zijn dit bedrijven met een datagedreven aanpak die bewust op zoek gaan naar manieren om de dingen distinct anders te doen, om zo ook in moeilijke tijden toegevoegde waarde te blijven creëren. Die keuzes vertalen zich onlosmakelijk in hogere EBITDA, wat dan weer de multiple beïnvloedt.

Marktverwachtingen zijn essentieel om te monitoren, maar worden best benaderd als signalen om opportuniteiten in die markt te grijpen en aan het bedrijf te sleuren om de toegevoegde en bedrijfswaarde gevoelig te verbeteren. Lef tonen in moeilijke tijden en durven investeren in groei en rendement zijn cruciale ingrediënten om in de toekomst duurzaam te blijven ondernemen. Bij Moniquet & Company luisteren we graag naar uw plannen.