Terug naar inzichten

De uitdaging

Dit lokaal bestuur had te kampen met een eerder instabiele belasting naar bedrijven. Hierdoor werden regelmatig inkomsten misgelopen. Tevens leefde het aanvoelen dat de opcentiemen beter gedifferentieerd zouden worden. Moniquet & Company werd gevraagd hierbij te helpen.

De organisatie

Dit bestuur van +40.000 inwoners werd vooral gekenmerkt door de aanwezige industrie, grote internationale spelers en een brede basis kleine en middelgrote ondernemingen. De spreiding tussen de gegenereerde meeropbrengsten was zeer groot.

De analyse

Om inzichten te verwerven in de opportuniteiten van differentiatie opcentiemen voor het bestuur in kwestie werkten we bij Moniquet & Company eerst een analyse uit van de huidige bedrijfsbelasting. Hieruit bleek dat deze onvoldoende in staat was de verdeling tussen gegeneerde meeropbrengsten van bedrijven - uitgedrukt in free cash flow - te capteren. Tevens maakten de consultants een analyse van de terreinen en gebouwen op de balans van deze bedrijven om vervolgens de statistische samenhang met de reëel betaalde onroerende voorheffing te onderzoeken. Er moest worden vastgesteld dat ook hier de optimale spreiding niet kon worden teruggevonden.

De oplossing

Om het bestuur in kwestie toe te laten de bedrijfsbelasting af te schaffen en het optimale evenwicht in spreiding tussen de kleine en grote ondernemingen te vinden bouwde Moniquet & Company een lineair model om de optimale opcentiemen per categorie te vinden. In het model werden beleidsmatige en financiële restricties ingebouwd om politiek draagvlak hoog te houden en de totale belasting per bedrijf onder controle te houden.

Het resultaat

Op basis van het model kon een fijnmazige differentiatie aan de hand van vier categorieën worden opgezet die toeliet de bedrijfsbelasting af te schaffen, de breedste schouders de zwaarste lasten te laten dragen en die een lichte surplus in inkomsten genereerde.

Wilt u weten wat differentiatie opcentiemen voor u zou kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op via info@moniquetandcompany.com